OFFICIAL NEWSLETTER:   FEBRUARY 2013  

 Dear Residents

Kindly allow me to express my heartfelt gratitude to all personnel, volunteers and organisations involved in fighting the rampant fires, recently experienced in the Wemmershoek area. My thanks also to the
support from the Western Cape Government and the help received from our neighbouring municipalities. I can report that with this combined effort, the damage to private property and infrastructure could be limited, although we mourn the loss in flora and fauna. In the administration we are now ..... Read more : Drakenstein_Official_Newsletter_7_P1_xx.pdf

ALGEMENE WAARDASIE VAN EIENDOMME

 Wat is 'n algemene waardasie?  

Alle eiendomme in 'n munisipale gebied moet kragtens die Munisipale Eiendomsbelastingwet (MEBW) gewaardeer word.  Die waardasie van 'n eiendom moet die markwaarde weergee wat 'n gewillige koper aan 'n gewillige verkoper sou betaal op die dag van die waardasie. Hierdie markverwante waardasie vorm deel van die algemene waardasierol van alle eiendomme in the munisipale gebied. 

Waarom word dit gedoen?  

Die MEBW bepaal dat alle belasbare  Lees meer p1  Drakenstein_Official_Newsletter_7_P2.pdf  en p2 Drakenstein_Official_Newsletter_7_P3.pdf


Vir publieke kennisname: Toekennings aan Munisipaliteit

4 Swembad assistente is onlangs aangestel om die veiligheid van besoekers te verseker en ook...... Lees meer: Drakenstein_Official_Newsletter_7_P4.pdf

 Om die amptelike Nuusbrief van die Drakenstein Munisipaliteit af te laai, kliek hier:

Drakenstein_Official_Newsletter  : NOVEMBER 2012  _4.pdf

Agterstallige skuld moet ingevorder word om beter dienslewering te verseker

Die afgelope finansiële jare was een van die mees uitdagende tydperke in Suid-Afrika se ekonomie, veral vir munisipaliteite. Daar was toenemende aanduidings dat die globale resessie ook plaaslik ’n effek sou hê en dit het ’n impak op die finansiële welvaart van baie plaaslike owerhede gehad.

Die maandelikse betaling van munisipale dienste verseker die finansiële lewensvatbaarheid van die munisipaliteit as ’n lopende onderneming. Dit stel die munisipaliteit ook in staat om sy verantwoordelikheid van volhoubare dienslewering na te kom. Die Wet op Munisipale Stelsels (MSA) bepaal ook dat ’n munisipaliteit alle gelde aan hom verskuldig en betaalbaar, moet invorder.

Die outomatiese blokkering van voorafbetaalde elektrisiteitsverkope om agterstallige verbruikerskuld in te vorder, sal met ingang 1 Desember 2012 op ’n 50/50-basis geaktiveer word.

Die blokkering van die voorafbetaalde elektrisiteitsverkope kan vermy word indien die verbruiker ’n aanvaarbare reëling vir die afbetaling van sy/haar skuld by die naaste munisipale kantoor tref.

 Die Drakenstein Munisipaliteit waardeer die samewerking van die inwoners van Drakenstein hierdie verband.


 

Outstanding debt must recover to ensure better service delivery

 The past financial years have been one of the most challenging periods for South Africa’s economy, especially at municipalities.  There were increasing signs that the global recession started to have an effect nearer to home and also impacted on the financial well-being of many local authorities. 

 The monthly payment of municipal services, ensures the financial viability of the municipality as a going concern and to enable it to full fill its’ responsibility in rendering sustainable service delivery. The Municipal Systems Act (MSA) also determines that a municipality must collect all money that is due and payable to it.

 The automatic blocking of prepaid electricity sales to collect outstanding consumer’s debt will be activated on a 50/50 basis as from 1 December 2012.

 The blocking of the prepaid electricity sales can be avoided, should the consumer enter into an acceptable arrangement for down payment of his/ her debt, at the nearest municipal office.

 The Drakenstein Municipality appreciates the co-operation of the residents of Drakenstein in this regard.